تعاونیهای سهام عدالت کشور
اطلاع رسانی تعاونیها
اساسنامه تيپ شركتهاي تعاوني عدالت شهرستاني :
  

فصل اول

ماده1-  نام : شركت تعاوني عدالت شهرستان . . . . . . .  ، كه در اين اساسنامه به اختصار ‹‹تعاوني›› ناميده مي شود.

 

ماده2-  اهداف تعاوني :

1.       شتاب بخشيدن به رشد و توسعه اقتصادي كشور مبتني برعدالت اجتماعي وفقرزدايي.

2.       گسترش مالكيت درسطح عموم مردم بمنظور تأمين عدالت اجتماعي.

3.       كاستن از بارمالي و مديريتي دولت در تصدي فعاليتهاي اقتصادي.

4.       مشاركت در مديريت شركتهاي سرمايه گذاري استاني جهت ارتقاء كارايي بنگاههاي اقتصادي وبهره وري منابع مادي، انساني و فناوري.

5.       توسعه سرمايه گذاري مولد بطور مستقيم و يا غيرمستقيم بمنظورايجاد، راه اندازي و توسعه واحدهاي مختلف توليدي و خدماتي.

6.       بهبودوضعيت اقتصادي واجتماعي اعضاءدر زمينه تأمين اشتغال، مسكن وسايرنيازهاي رفاهي وخدمات بيمه اي.

7.       گسترش سهم بخش تعاوني در اقتصاد ملي.

ماده3-  موضوع فعاليت :

موضوع شركت عبارت است از انجام فعاليتهاي اقتصادي از طريق تأسيس شركت و سرمايه گذاري و مشاركت در شركتها ، پروژه ها و طرحهاي صنعتي ، توليدي ، ساختماني ، پيمانكاري ، خدماتي ، بازرگاني ، سرمايه گذاري بمنظور ايجاد و راه اندازي و يا توسعه اينگونه واحدها با هدف مشاركت در توسعه اقتصادي كشور شامل :

1.      تشكيل ، تأسيس ، ثبت و راه اندازي شركتهاي سرمايه گذاري استاني و تعاوني‌هاي صنعتي و معدني ، توليدي ، ساختماني ، پيمانكاري ، خدماتي ، بازرگاني ، سرمايه گذاري ، كارگزاري ، آموزشي و مطالعاتي و مشاوره اي و يا مشاركت حقوقي و مدني در اين قبيل شركتها با  بخش خصوصي يا عمومي.

2.      اداره و نگهداري و خريد و فروش سهام و اوراق بهادار.

3.      استفاده از تسهيلات مالي و اعتباري بانكها و مؤسسات اعتباري.

4.      اعطاي تسهيلات به شركتهاي تعاوني تابعه و وابسته و اعضاي آنها در جهت تحقق اهداف شركت.

5.      انجام كليه عملياتي كه بطور مستقيم و يا غير مستقيم براي تحقق اهداف شركت لازم بوده و در جهت اجراي موضوع شركت ضرورت داشته باشد.

تبصره1-  درصورتيكه براي انجام هريك از فعاليتهاي موضوع تعاوني نياز به اخذ مجوز از مراجع ذيصلاح قانوني باشد تعاوني مكلف به اخذ آن است.

 

ماده4-  حوزه عمليات تعاوني شهرستان. . . . . . .  مي باشد.

 

ماده5-  مدت تعاوني از تاريخ ثبت نامحدود است.

 

ماده6-  مركز اصلي عمليات تعاوني . . . . .  . . . .  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . و نشاني آن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .است.

 

هيأت مديره مي تواند اقدام به ايجاد شعب و دفاتر نمايندگي در ساير نقاط كشور نموده و يا عندالاقتضاء در مورد تغيير آن اقدام كند ؛ در اينصورت مي بايست موضوع را به مرجع ثبت تعاوني اعلام تا نسبت به ثبت آگهي آن در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران اقدام گردد. يك نسخه از آگهي مزبور نيز توسط هيأت مديره بايد حسب مورد به وزارت تعاون و يا اداره كل تعاون استان محل مركز اصلي تعاوني ارسال گردد.

( شهر يا روستايي كه اداره امور تعاوني در آن مستقر است بعنوان مركز اصلي تعاوني بايد نوشته شود ؛ نشاني دفتر مركزي ( مركز اداره امور تعاوني ) نيز بعنوان نشاني مركز اصلي درج شود.)

 

ماده7-  سرمايه اوليه تعاوني به ازاي هر عضو .. . . . . . . . . . . . . . ريال است.

 

ماده8-  پس از دريافت سهام عدالت , ميزان سهام اعضاي تعاوني متناسب با سهام جديد افزايش مي يابد.

 

ماده9-  سهم اعضاء در تأمين سرمايه تعاوني برابر است لكن با تصويب مجمع عمومي عادي حداكثر هر عضو
مي‌تواند تا يك صدم درصد سهم داشته باشد. تغييرات بعدي اين سقف در چارچوب آئين نامه ماده 20 قانون بخش تعاوني و با تأئيد ستاد مركزي موضوع آئين نامه اجرايي سهام عدالت امكانپذير است.

 

ماده10-  سهام تعاوني با نام و غير قابل تقسيم است و انتقال آن به اعضاء خود تعاوني با موافقت هيأت مديره و با رعايت سقف موضوع ماده 9 كه در اداره تعاوني اختلافي ايجاد نكند مجاز است.

 

ماده11-  تعاوني ظرف مدت يك ماه از تاريخ ثبت و دريافت سهام عدالت حسب مورد براي هر يك از اعضاء به ميزان سهام متعلقه ورقه سهم صادر و تحويل خواهد نمود.

 

تبصره1-  ورقه سهم بايد متحدالشكل , چاپي و داراي شماره ترتيب بوده و نامه تعاوني و شماره ثبت آن و مبلغ اسمي هر سهم و تعداد سهامي كه هر ورقه نماينده آن است در آن درج و به امضاي مدير عامل و يك نفر از اعضاي هيأت مديره كه داراي امضاي مجاز است برسد ؛ مادام كه اوراق سهام صادر نشده تعاوني باشد به اعضاء گواهينامه موقت سهم كه معرف تعداد و مبلغ اسمي آن است تحويل نمايد.

 

تبصره2-  نام و نشاني و تعداد سهم هر يك از سهامداران و موارد نقل و انتقال سهم بين اعضاء بايد در دفتر سهام تعاوني به ثبت برسد. هر نقل و انتقالي كه بدون رعايت تشريفات فوق بعمل آيد , از نظر شركت فاقد اعتبار است.

 

فصل دوم-  مقررات مربوط به عضويت :

ماده12-  عضويت در تعاوني براي كليه اشخاص حقيقي واجدالشرايط كه اهليت دريافت سهام عدالت را داشته باشند آزاد است.

الف-  شرايط عمومي :

1.      تابعيت جمهوري اسلامي ايران.

2.      عدم ممنوعيت قانوني و حجر.

3.      عدم عضويت در تعاوني مشابه به طور همزمان.

 

ب-  شرايط اختصاصي :

-        مشمولين سهام عدالت براساس مصوبه 42389 مورخ 23/8/84 هيأت وزيران و اصلاحات بعدي.

تبصره-  در صورتيكه يكي يا تعدادي از افراد يك خانواده مشمول دريافت سهام عدالت باشند ولي شرايط عضويت را نداشته باشند , سرپرست خانواده يا قيم قانوني آنها را دريافت و نيابت خواهد داشت.

 

ماده13-  مسئوليت مالي اعضاء در تعاوني محدود به ميزان سهم آنان مي باشد.

 

 ماده14-  كليه اعضاء مكلفند به وظايف و مسئوليتهايي كه در حدود قوانين و مقررات تعهد كرده اند عمل كنند.

ماده15-   خروج عضو از تعاوني , اختياري است و نميتوان آن را منع كرد.

 

تبصره-  با خروج اختياري عضو از تعاوني سهام وي با موافقت هيأت مديره به ساير اعضاء واگذار مي شود.

 

ماده16-  در موارد زير عضو از تعاوني اخراج مي شود :

1.      از دست دادن هر يك از شرايط عمومي يا اختصاصي عضويت مقرر در اين اساسنامه , به استناد گزارش مكتوب مراجع ذيربط.

2.      عدم رعايت مقررات اساسنامه و ساير تعهدات قانوني پس از دو اخطار كتبي توسط هيأت مديره به فاصله 15 روز و گذشتن 15 روز از تاريخ اخطار دوم.

3.      ارتكاب اعمالي كه موجب زيان مادي تعاوني شود و وي نتواند ظرف مدت يك سال آن را جبران نمايد يا انجام اعمالي كه به حيثيت و اعتبار تعاوني لطمه وارد كند و يا با تعاوني رقابتي ناسالم نمايد.

 

تبصره-  تشخيص موارد فوق بنا به پيشنهاد هر يك از هيأت مديره يا بازرسان و تصويب مجمع عمومي عادي خواهد بود.

ماده17-  درصورت لغو عضويت به سبب فوت , استعفا . انحلال و اخراج , ارزش سهام عضو براساس ارزش روز سهام محاسبه و پس از منظور نمودن ساير حقوق و مطالبات وي , به ديون تعاوني تبديل مي شود و پس از كسر بدهي وي به تعاوني , به او يا ورثه اش ظرف مدت سه ماه پرداخت و تسويه حساب خواهد شد.

 

فصل سوم-  اركان تعاوني :

ماده18-  اركان تعاوني عبارتست از :

1 - مجمع عومي        2-   هيأت مديره        3- بازرسان

 

ماده19-  مجامع عمومي تعاوني دو مرحله اي است و به دو صورت مجمع عمومي عادي و مجمع عمومي فوق العاده تشكيل مي شود. تشكيل مجامع عمومي بصورت دو مرحله اي طبق دستورالعمل موضوع تبصره (2) ماده (33) قانون بخش تعاوني صورت مي گيرد , به استثناي مجمع عمومي اول كه كليه اعضاء در مجمع حضور داشته باشند كه در اينصورت رعايت تشريفات الزامي نمي باشد.

تبصره1-  كليه اعضاي تعاوني مي توانند در انتخاب نمايندگان مرحله اول مشاركت نموده و يا داوطلب نمايندگي شوند و هر عضو حاضر صرفنظر از تعداد سهامي كه داراست فقط حق يك رأي دارد.

 

تبصره2-  نسبت تعداد نمايندگان به اعضاي شركت تعاوني بر اساس هر . . . . . . . عضو يك نماينده تعيين مي شود , مشروط براينكه تعداد كل نمايندگان كمتر از يك درصد اعضاء و درهر صورت كمتر از 50 نفر عضو نباشد.

 

تبصره3-  تصميماتي كه در مجمع عمومي با رعايت مقررات اتخاذ مي گردد براي كليه اعضاء اعم از حاضر و غايب نافذ و معتبر خواهد بود. اين تصميمات بطريقي كه براي دعوت مجامع عمومي در اين اساسنامه پيش بيني شده بايد ظرف 15 روز به اطلاع اعضاء و سرمايه گذاران برسد.

 

تبصره4-  صورتجلسات مجامع بعنوان اسناد تعاوني همواره بايد در تعاوني نگهداري شود.

 

تبصره5-  تعداد حوزه هاي انتخاب نمايندگان ( حوزه هاي برگزاري جلسات مرحله اول ) شركت تعاوني به . . . . . . .  حوزه تقسيم مي گردد و نام حوزه هاي آن عبارتند از :.................................................................................................

 

ماده20-  مجمع عمومي عادي حداقي سالي يكبار و حداكثر ظرف 4 ماه پس از پايان سال مالي تعاوني تشكيل مي شود و در موارد ضروري مي توان در هر موقع از سال مجمع عمومي عادي را بطور فوق العاده تشكيل داد.

 

ماده21-  وظايف و اختيارات مجمع عمومي عادي بشرح زير است :

1. انتخاب هيأت مديره و بازرسان.

2.      رسيدگي و اتخاذ تصميم درباره ترازنامه و حساب سود و زيان , گزارش تغييرات اعضا و سرمايه و ساير گزارشهاي مالي هيأت مديره پس از قرائت گزارش بازرسان.

3.      تعيين خط مشي و برنامه تعاوني و تصويب بودجه جاري و سرمايه گذاري و اعتبارات و وامهاي درخواستي و ساير عمليات مالي به پيشنهاد هيأت مديره.

4.      اتخاذ تصميم نسبت به افزايش يا كاهش سرمايه در حدود قوانين و مقررات.

5.      اخذ تصميم نسبت به ذخاير و پرداخت سود و مازاد درآمد و تقسيم آن طبق اساسنامه.

6.      تصويب مقررات و دستورالعملهاي داخلي تعاوني.

7.      اتخاذ تصميم درمورد عضويت و يا لغو عضويت تعاوني در شركتها و اتحاديه ها و اتاق تعاون و تعيين ميزان سهام و يا حق عضويت سالانه پرداختي.

8.      اخذ تصميم درباره گزارشها و پيشنهادهاي حسابرسان براساس نتايج حسابرسي.

9.      تصويب آئين نامه حداقل و حداكثر حقوق و مزاياي هيأت مديره و پاداش آنان كه بعد از تأئيد وزارت تعاون قابل اجرا است.

10.  تصويب آئين نامه وظايف , اختيارات و حقوق و مزاياي مدير عامل.

11.  ساير وظايفي كه قوانين و مقررات بر عهده مجمع عمومي عادي قرار مي دهد.

 

ماده22-  مجمع عمومي فوق العاده براي رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به موارد زير تشكيل مي شود :

1.      تغيير مواد اساسنامه در حدود قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران.

2.      تصميم گيري نسبت به گزارش هر يك از بازرسان در مورد تخلفات هيأت مديره.

3.      عزل يا قبول استعفاي جمعي يا اكثريت هيأت مديره.

4.      اتخاذ تصميم راجع به انحلال و تعيين 3 نفر اعضاي هيأت تصفيه يا ادغام تعاوني با تعاونيهاي ديگر , طبق ضوابط و مقرر در قانون بخش تعاوني و آئين نامه اجرايي آن.

 

ماده23-  هيأت مديره مكلف است در موعدهاي مقرر زير نسبت به انتشار آگهي دعوت مجمع عمومي اقدام كند:

1.      حداكثر دو ماه پس از پايان هر سال مالي براي تشكيل مجمع عمومي عادي.

2.      حداقل دو ماه قبل از پايان دوره خدمت هيأت مديره و يا بازرسان.

3.      درصورتيكه در يكي از مجامع عمومي تشكيل مجمع عمومي ديگري تكليف شده باشد حداكثر ظرف يك ماه پس از تشكيل آن مجمع عمومي.

4.      حداكثر ظرف يك ماه بعد از درخواست مقامات يا اشخاص زير :

الف-  اكثريت اعضاي هيأت مديره.

ب-   هريك از بازرسان براي تشكيل مجمع عمومي عادي و يا فوق العاده.

ج-  يك پنجم اعضاي تعاوين براي تشكيل مجمع عمومي عادي و يك سوم آنها براي تشكيل مجمع عمومي
فوق العاده.

د-  وزارت تعاون براي تشكيل مجمع عمومي عادي و يا فوق العاده.

 

تبصره1-  دوره خدمت هيأت مديره و يا بازرسان از زمان انتخاب و قبولي سمت آنها شروع خواهد شد مشروط به اينكه مدت مأموريت هيأت مديره و يا بازرسان قبلي منقضي شده باشد ؛ در غير اينصورت شروع خدمت آنها از زمان انضاي مدت مأموريت هيأت مديره و يا بازرسان قبلي خواهد بود.

 

تبصره2-  درصورتيكه هيأت مديره به علل استعفاء , فوت يا ممنوعيت قانوني هر يك از اعضاي اصلي , عليرغم دعوت از اعضاي علي البدل , از اكثريت مقرر در اساسنامه خارج شود , مجمع عمومي عادي بر اساس مفاد اين اساسنامه دعوت خواهد شد تا نسبت به تكميل اعضاي هيأت مديره براي بقيه مدت مقرر اعلام كند.

در صورت استعفاي دسته جمعي يا اكثريت اعضاي هيأت مديره, برگزاري مجمع عمومي فوق العاده براي قبول استعفاي آنان الزامي است.

 

تبصره3-  در صورتيكه هيأت مديره اي در موعد مقرر موضوع اين اساسنامه به تشكيل مجمع عمومي عادي يا فوق العاده مبادرت نكند وزارت تعاون مي تواند رأساً نسبت به برگزاري مجمع عمومي اقدام نمايد.

تبصره4-  اگر هيأت مديره ظرف مدت يكماه از تاريخ درخواست تشكيل مجمع عمومي فوق العاده توسط بازرس اقدام به دعوت و برگزاري آن ننمايد بازرس مي تواند با اطلاع وزارت تعاون نسبت به انتشار آگهي و تشكيل مجمع عمومي فوق العاده براي رسيدگي به گزارش خود اقدام نمايد.

 

ماده24-  دعوت مجمع عمومي با قيد دستور , روز , ساعت و ممحل تشكيل آن بايد بوسيله آگهي در يكي از روزنامه هاي محلي يا كثير الاتشار و يا دعوتنامه كتبي ( با اخذ رسيد و يا با پست سفارشي به آخرين اقامتگاه قانوني اعلام شده عضو به تعاوني ) انجام گيرد و علاوه بر آن , الصاق آگهي دعوت در محل دفتر اصلي و شعب و همچنين محل كارگاهها و فروشگاههاي تعاوني نيز الزامي است.

 

تبصره1-  تشكيل جلسات و تصميمات مجامع عمومي الزاماً از طريق روزنامه هاي كثيرالانتشاري كه در مجمع عمومي تعيين گرديده است به اطلاع اعضاء خواهد رسيد.

 

تبصره2-  در موارديكه كليه اعضاء در مجمع عمومي حاضر شوند , نشر آگهي و تشريفات دعوت و همچنين رعايت فاصله زماني تاريخ دعوت تا تشكيل جلسه , و ارائه مدارك مربوط به آن الزامي نيست.

 

تبصره3-  فاصله زماني بين تاريخ انتشار آگهي دعوت ( نوبت اول ) تا تشكيل مجمع عمومي تعاوني حداقل 15 روز و حداكثر 20 روز خواهد بود.

در صورتيكه برگزاري انتخابات در دستور جلسه باشد , اين مدت حداقل 30 و حداكثر 35 روز است.

 

ماده25-  هر يك از نمايندگان اعضاء تعاوني مي تواند تا قبل از رسميت جلسه مجمع عمومي , مورد يا موارد ديگري غير از موضوعاتي كه در دعوتنامه تشكيل مجمع قيد شده است براي طرح در همان جلسه مجمع كتباً به مقامي كه مجمع عمومي را دعوت كرده است پيشنهاد كند. مقام دعوت كننده مجمع مكلف است پيشنهاد مربوطه را در مجمع طرح كند تا در صورت تصويب . در دستور جلسه مجمع بعدي كه حداكثر ظرف يك ماه دعوت به تشكيل مي گردد قرار گيرد.

 

ماده26-  هر يك از اعضاي شركت مي تواند استفاده از حق خود را براي حضور و دادن رأي در مجمع عمومي در يكي از حوزه هاي رأي گيري به يك نماينده تام الاختيار از ميان اعضاء واگذار كند و هر كس مي تواند علاوه بر رأي خود دو رأي با وكالت داشته باشد. حضور نمايندگان در مجمع عمومي , اصالتي است.

 

تبصره1-  تأئيد نمايندگيهاي موضوع اين ماده با مقام دعوت كننده است مگر در موارديكه كه مقام دعوت كننده هيأت مديره بوده و دستور جلسه انتخاب هيأت مديره يا رسيدگي به تخلفات مديران باشد و يا اينكه هيأت مديره با برگزاري مجمع عمومي مخالفت كرده باشد كه در اينصورت تأئيد نمايندگي‌هاي تام الاختيار با اكثريت بازرسان حاضر خواهد بود.

تبصره2-  مداركي كه نمايندگان قبل از تشكيل جلسه مجمع عمومي بايد ارائه دهند عبارتست از :

1.      اصل نمايندگي براي شركت در جلسه مجمع عمومي كه به امضا رسيده است.

2.      كارت شناسايي معتبر.

 

تبصره3-  حضور توأم عضو و نماينده تام الاختيار در مجمع عمومي ممنوع است.

 

ماده27-  ملاك تشخيص تعداد اعضاي حاضر در جلسات مجامع عمومي ورقه حضور و غيابي است كه حاضرين در بدو ورود به جلسه , اصالتاً آن را امضاء مي كنند.

 

ماده28-  مجمع عمومي عادي با حضور حداقل نصف بعلاوه يك يا نمايندگان رسميت پيدا مي‌كند و در صورت عدم حصول نصاب مذكور . آگهي دعوت مجمع بايد حداكثر ظرف 15 روز با همان دستور جلسه قبلي منتشر شود. فاصله نشر آگهي دعوت ( نوبت دوم ) , تا تشكيل جلسه مجمع بعدي نبايد از 15 روز كمتر و از 20 روز بيشتر شود. جلسه با حضور عده حاضر رسميت خواهد يافت.

مجمع عمومي فوق العاده بار اول با حضور حداقل دو سوم يا نمايندگان رسميت مي يابد. نصاب رسميت مجمع
فوق العاده براي بار دوم نصف بعلاوه يك و براي بار سوم هر تعداد شركت كننده خواهد بود. آگهي دعوت مجمع براي هر نوبت بعدي بايد حداكثر ظرف 15 روز از تاريخ جلسه اي كه رسميت نيافته با همان دستور جلسه اول منتشر شود. فاصله نشر دعوت تا تشكيل جلسه هر نوبت بعدي نبايد از 15 روز كمتر و از 20 روز بيشتر شود.

تبصره-  در صورت رسميت نيافتن جلسه مجمع عمومي , مقام دعوت كننده مجمع بايد صورتجلسه اي داير بر عدم رسميت آن تهيه و به امضاي حاضرين برساند.

 

ماده29-  جلسات مجامع عمومي را در صورت رسميت يافتن , مقام دعوت كننده افتتاح مي كند در جلسه مجمع ابتدا يك رئيس . يك منشي و دو نفر ناظر از ميان اعضاء انتخاب خواهد شد درصورتيكه تعداد اعضاي تعاوني به 500 عضو و يا بيشتر برسد تعداد هيأت رئيسه 7 نفر خواهد بود كه عبارتند از :

رئيس , نائب رئيس , منشي و 4 ناظر

 

تبصره 1-  مقام دعوت كننده مجمع عمومي مكلف است ورقه حضور و غيابي را كه حاضران در بدو ورود به جلسه امضا مي كنند همراه با نمايندگيهاي غايب و صورت اسامي كل نمايندگان را در اختيار هيأت رئيسه براي احراز رسميت جلسه و اعمال كنترلهاي لازم قرار دهد.

 

تبصره2-  در مجامعي كه دستور جلسه , انتخاب هيأت مديره و يا بازرسان باشد , داوطلبان عضويت در هيأت مديره و بازرسي مي توانند با اجازه رئيس مجمع , در مهلتي كه به تساوي براي هر يك از آنان منظور مي شود خود را معرفي نمايد.

 

ماده30-  رأي گيري در كليه مجامع عمومي فوق العاده و نيز انتخاب هيأت مديره و بازرسان در مجامع عادي, بصورت كتبي خواهد بود ولي رأي گيري براي اتخاذ ساير تصميمات مجامع عادي مي تواند با قيام و قعود
بعمل آيد.

 

ماده 31-  تصميمات مجمع عمومي عادي با اكثريت نصف بعلاوه يك آراي حاضر در جلسه اتخاذ مي شود مگر در مورد انتخاب مديران و بازرسان كه با اكثريت نسبي خواهد بود. تصويب اساسنامه تعاوني در اولين مجمع  عمومي عادي با رأي حداقل دو سوم حاضرين و تصميمات مجامع عمومي فوق العاده با اكثريت سه چهارم آراي حاضر معتبر خواهد بود.

 

ماده32-  در صورتيكه در جلسه مجمع عموي به هر دليل مذاكرات به اخذ تصميم منتهي نشود جلسه به عنوان تنفس تعطيل مي گردد. رئيس جلسه موظف است ضمن اعلام تنفس در همان جلسه زمان و محل تشكيل جلسه بعدي را كه نبايد بيش از يك هفته بعد از جلسه مذكور باشد , اعلام نمايد ( رعايت تشريفات دعوت مجدد الزامي نيست.)

جلسه بعدي ادامه جلسه قبل از تنفس است و هيئت رئيسه آن همان خواهد بود كه در جلسه قبل از تنفس انتخاب شده اند مگر اينكه يك يا چند نفر از آنان در مجمع عمومي بعد از تنفس حاضر نشده باشند كه در اينصورت به جاي اشخاص غايب افراد ديگري انتخاب خواهند شد.

 

ماده33-  صورتجلسات مجامع عمومي و تصميمات متخذه در آن توسط منشي مجمع در دفتر مخصوص , ثبت شده و كليه صفحات آن به امضاي هيأت رئيسه مجمع مي رسد و رونوشت آن بوسيله رئيس مجمع به هيأت مديره ابلاغ و نسخه اي از آن نيز به وزارت تعاون ارسال مي شود.

 

2-  هيآت مديره

ماده34-  هيأت مديره مركب از ( 5 يا 7 نفر ) عضو اصلي و 2 نفر عضو علي البدل مي باشد كه از ميان اعضا براي مدت سه سال با رأي مخفي و اكثريت نسبي آراء انتخاب مي شوند. حائزين اكثريت بعد از اعضاء اصلي به ترتيب علي البدل شناخته مي شوند و انتخاب مجدد هريك از اعضا ء اصلي و علي البدل حداكثر براي دو نوبت متوالي بلامانع است.

 

تبصره1-  افرادي كه در هر يك از نوبتهاي متوالي بعدي موفق به كسب دو سوم آراء كل اعضاء تعاوني شوند از ممنوعيت مندرج در اين ماده مستثني خواهند بود.

 

تبصره2-  هيأت مديره در اولين جلسه از ميان خود يك نفر را بعنوان رئيس هيأت مديره يك نفر را بعنوان نائب رئيس و يك نفر را بعنوان منشي انتخاب مي كند.

 

تبصره3-  در صورت استعفاء , فوت , ممنوعيت قانوني و يا غيبت غير موجه مكرر هر يك از اعضاي اصلي هيأت مديره يكي از اعضاي علي البدل به ترتيب آراء بيشتر براي بقيه مدت مقرر به جانشيني وي در جلسات هيأت مديره شركت مي نمايد. غيبت غير موجه مكرر به مواردي اطلاق مي شود كه عضو علي رغم اطلاع از دعوت , بدون اجازه قبلي و يا عذر موجه حداقل در چهار جلسه متوالي و يا هشت جلسه غير متوالي طي يكسال در جلسات هيأت مديره حاضر نشود.

 

تبصره4-  در صورت استعفاي دسته جمعي و قبولي آن توسط مجمع عمومي فوق العاده , مجمع عمومي عادي بنا به دعوت هيأت مديره مستعفي و يا وزارت تعاون براي انتخاب هيأت مديره جديد تشكيل خواهد شد.

 

تبصره5-  در موارديكه هيأت مديره از اكثريت مقرر خارج شود . در فاصله مدت لازم براي انتخاب و تكميل اعضاي هيأ ت مديره به وزارت تعاون اختيار داده مي شود كه بمنظور اداره امور جاري تعاوني براي جانشيني اشخاصي كه به يكي از دلايل فوق در جلسات هيأت مديره شركت نمي كنند از ميان اعضاي تعاوني تعداد لازم را موقتاً و حداكثر براي مدت پنج ماه منصوب نمايند.

 

ماده35-  پس از انقضاي مدت مأموريت هيئت مديره در صورتيكه هيئت مديره جديد انتخاب نشده باشد هيئت مديره موجود تا انتخاب و قبولي هيئت مديره جديد كماكان به وظايف خود در تعاوني ادامه داده و مسئوليت اداره امور تعاوني را بر عهده خواهد داشت.

 

ماده36-  هيئت مديره مكلف است جهت مديريت تعاوني و اجراي تصميمات مجامع عمومي و هيئت مديره فرد واجدالشرايطي را كه از بين اعضاي يا از خارج تعاوني براي مدت دو سال بعنوان مدير عامل تعاوني انتخاب كند كه زير نظر هيئت مديره انجام وظيفه نمايد. وظايف و اختيارات و حقوق و مزاياي مدير عامل طبق آئين نامه اي خواهد بود كه بنا به پيشنهاد هيئت مديره به تصويب مجمع عمومي عادي خواهد رسيد.

 

ماده37-  جلسات هيئت مديره هر دو هفته يكبار در موعد و محل معيني كه   قبلاً به تصويب هيئت مديره رسيده با حضور بيش از  نصف اعضاي اصلي هيئت مديره تشكيل و رسميت مي يابد و براي اتخاذ تصميم رأي اكثريت اعضا در حاضر در جلسه ضروري است. تصميمات هيئت مديره در دفتري به نام دفتر صورتجلسات هيئت مديره ثبت
مي گردد و به امضاي اعضاي حاضر در جلسه ميرسد.

تبصره-  جلسه فوق العاده هيئت مديره با دعوت كتبي رئيس يا نائب رئيس هيئت مدير يا مدير عامل و در صورت عدم دعوت كتبي آنان با عدوت كتبي اكثريت اعضاي هيئت مديره تشكيل مي‌گردد.

 

ماده38-  هيئت مديره جز در مواردي كه بموجب اساسنامه اتخاد تصميم درباره آنها در صلاحيت مجامع عمومي قرار داده شده , در ساير موارد و براي تحقق اهداف موضوع و عمليات تعاوني با رعايت قوانين و مقررات جاري و اساسنامه و مصوبات مجامع عمومي و رعايت صرفه و صلاح تعاوني و اعضا داراي اختيارات لازم جهت اداره امور تعاوني بوده و منجمله عهده دار انجام وظايف ذيل است :

1.      دعوت مجمع عمومي ( عادي-  فوق العاده ).

2.      اجراي اساسنامه و تصميمات مجامع عمومي و ساير مقررات مربوطه.

3.      نصب و عزل و قبول استعفاي مدير عامل و نظارت بر عمليات وي و پيشنهاد حدود وظايف و اختيارات و ميزان حقوق و مزاياي مدير عامل به مجمع عمومي.

4.      قبول درخواست عضويت و اخذ تصميم نسبت به انتقال سهام اعضاء به يكديگر و دريافت استعفاي هر يك از اعضاي هيئت مديره.

5.      نظارت بر مخارج جاري شركت و رسيدگي به حسابها و ارائه به بازرس/بازرسان و تسليم بموقع گزارش مالي و ترازنامه به مجمع عمومي.

6.      تهيه و تنظيم طرحها و برنامه ها و بودجه  و ساير پيشنهادات و ارائه به مجمع عمومي جهت اتخاذ تصميم.

7.      تهيه و تنظيم دستورالعملهاي داخلي تعاوني و تقديم آن به مجمع عمومي براي تصويب.

8.      پيشنهاد آئين نامه حداقل و حداكثر حقوق و مزاياي هيأت مديره و پاداش آنان كه بايد در چهارچوب ضوابط وزارت تعاون باشد جهت تصويب به مجمع عمومي.

9.      تعيين نماينده يا وكيل در دادگاهها و مراجع قانوني و ساير سازمانها با حق توكيل غير.

10.  تعيين نماينده از بين اعضاي تعاوني براي حضور در جلسات مجامع عمومي شركتها و اتحاديه هايي كه تعاوني در آنها مشاركت دارد.

11.  تعيين و معرفي صاحبان امضاي مجاز ( يك يا دو نفر از اعضاي هيأت مديره به اتفاق مدير عامل ) براي قراردادها و اسناد تعهد آور تعاوني.

12.  انجام ساير وظايف و تكاليفي كه بوجب اين اساسنامه مستقيماً و يا به اعتبار تصدي اداره امور تعاوني بر عهده هيئت مديره گذارده شده است.

 

ماده39-  هيئت مديره نماينده قانوني تعاوني است كه ميتواند مستقيماً و يا با وكالت با حق توكيل , اين نمايندگي را در دادگاهها و مراجع قانوني و ساير سازمانها اعمال كند.

مسئوليت هيئت مديره در مقابل تعاوني مسئوليت وكيل در مقابل موكل است.

ماده40-  معاملات تعاوني با هر يك از اعضاي هيئت مديره , مدير عامل, بازرس/بازرسان/ تابع آئين نامه اي خواهد بود كه در چارچوب دستورالعمل وزارت تعاون به تصويب مجمع عمومي عادي تعاوني مي رسد.

 

ماده41-  هيئت مديره وظايف خود را بصورت جمعي انجام مي دهد و هيچيك از اعضاء هيئت مديره حق ندارد از اختيارات هيئت , منفرداً استفاده كند مگر در موارد خاص كه وكالت يا نمايندگي كتبي از طرف هيئت مديره داشته باشد , هيئت مديره مي تواند قسمتي از اختيارات خود را با اكثريت سه چهارم آراء به مدير عامل تفويض كند.

 

ماده42-  تحويل و تحول و انتقال مسئوليت از هيئت مديره سابق به هيئت مديره بعدي بايد بلافاصله بعد از تاريخ قبولي سمت هيئت مديره و تأئيد صحت انتخابات توسط وزارت تعاون صورت گيرد و كليه اوراق و اسناد و دفاتر و حسابها و موجوديهاي تعاوني به هيئت مديره جديد تحويل و پس از ثبت تغييرات در اداره ثبت شركتها ترتيب معرفي امضاهاي مجاز داده شود.

 

تبصره-  شروع تصدي مشروط به اين است كه در صورت عدم ‹‹ فوت يا قبول استعفا يا بركناري ›› هيئت مديره قبلي مدت مأموريت آنها خاتمه يافته باشد . بعد از قانوني شدن شروع تصدي تا زمانيكه ترتيب معرفي امضاهاي مجاز داده نشده , هيئت مديره جديد مي تواند اختيارات محدودي را به هيئت مديره قبلي تفويض كند و در هر حال هر اقدام بايد با تصميم هيئت مديره جديد باشد.

 

ماده43-  مراتب نقل و انتقال بايد در صورتمجلسي منعكس و به امضاي اكثريت اعضاي هيئت مديره سابق و اعضاي هيئت مديره جديد و بازرس/بازرسان/ شركت برسد. صورتمجلس مذكور بايد جزو اسناد شركت نگهداري شود.

 

تبصره-  در صورتيكه اعضاي هيئت مديره قبلي اقدام به تحويل ننمايند به عنوان متصرف غير مجاز در اموال غير و خيانت در امانت تحت تعقيب قرار مي گيرند.

 

ماده44-  استعفا هر يك از اعضاي هيكئت مديره تا تعيين عضو جديد و قبولي سمت آن رافع مسئوليت نسبت به وظايف نخواهد بود.

 

ماده45-  هيچيك از اعضاي هيئت مديره يا بازرسان يا مدير عامل تعاوني نمي تواند سمت بازرسي يا مديريت عامل و يا عضويت هيئت مديره شركت تعاوني ديگري را با موضوع و فعاليت مشابه قبول كند.

 

ماده46-  نخستين هيئت مديره تعاوني موظف است ظرف يكماه از تاريخ جلسه مجمع عمومي عادي , براي ثبت تعاوني در مراجع ذيصلاحيت اقدام كند.

 

ماده47-  داوطلبان عضويت در هيئت مديره و يا بازرسي و يا مديريت عامل تعاوني بايد واجدشرايط زير باشند:

1.      تابعيت جمهوري اسلامي ايران.

2.      ايمان و تعهد عملي به اسلام.

3.      دارا بودن اطلاعات توانايي و تجربه لازم براي انجام وظايف , برابر آئين نامه اي كه وزارت تعاون اعلام
مي نمايد.

4.      عدم ممنوعيت قانوني و حجر.

5.      عدم عضويت در گروههاي محارب و عدم ارتكاب جرائم بر ضد و جعل اسناد.

6.      عدم سابقه محكوميت ارتشاء , اختلاس , كلاهبرداري , خيانت در امانت , تدليس , تصرف غير قانوني در اموال دولتي و ورشكستگي به تقصير.

7.      عدم اعتياد به مواد مخدر.

 

3-  بازرسي :

ماده48-  مجمع عمومي عادي سه نفر از اشخاص حقيقي يا حقوقي را براي مدت يك سال مالي به عنوان بازرسان انتخاب مي كند , انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

 

تبصره1-  در صورت فوت يا ممنوعيت قانوني و يا استعفاي هر يك از بازرسان , بازرسان علي البدل به ترتيب آراء بيشتر براي بقيه مدت دعوت مي شود.

 

تبصره2-  حق الزحمه و پاداش بازرسان با تصويب مجمع عمومي تعيين مي گردد.

 

تبصره3-  تا زماني كه بازرسان جديد انتخاب و قبولي سمت نكرده اند بازرسان قبلي كماكان مسئوليت بازرسي را بعهده دارند.

 

ماده49-  وظايف بازرسان تعاوني بشرح زير است :

1.      نظارت مستمر بر انطباق نحوه اداره امور تعاوني و عمليات و معاملات انجام شده با اساسنامه و قوانين و مقررات دستورالعملهاي مربوطه.

2.      رسيدگي به حسابها , دفاتر , اسناد- صورتهاي مالي از قبيل ترازنامه و حسابهاي عملكرد و سود و زيان , بودجه پيشنهادي و گزارشات هيئت مديره , مجمع عمومي , شخصاً و يا در صورت لزوم با استفاده از كارشناس كه در اينصورت پرداخت هزينه كارشناس با تصويب مجمع عمومي بر عهده تعاوني خواهد بود.

3.      رسيدگي به شكايات اعضاء و ارائه گزارش به مجمع عمومي و مراجع ذيربط.

4.      تذكر كتبي تخلفات موجود در نحوه اداره امور تعاوني به هيئت مديره و مدير عامل و تقاضاي رفع نقص.

5.      نظارت بر انجام حسابرسي و رسيدگي به گزارشهاي حسابرسي و گزارش نتيجه رسيدگي به مجمع عمومي تعاوني و مراجع ذيربط.

تبصره1-  بازرسان موظفند گزارش جامعي راجعبه وضعيت تعاوني به مجمع عمومي عادي ساليانه تسليم كند. گزارش بازرس بايد لااقل 10 روز قبل از تشكيل مجمع عمومي عادي ساليانه جهت مراجعه صاحبان سهام در مركز تعاوني آماده باشد. در صورتيكه تعاوني بازرسان متعدد داشته باشد هر يك مي تواند به تنهايي وظايف خود را انجام دهد ؛ لكن كليه بازرسان بايد گزارش واحدي تهيه كنند . در صورت وجود اختلاف نظر بين بازرسان , موارد اختلاف با ذكر دليل در گزارش ذكر خواهد شد.

 

تبصره2-  بازرسان حق دخالت مستقيم در اداره امور تعاوني را نداشته ولي مي توانند بدون حق رأي در جلسات هيئت مديره شركت كنند و نظرات خود را نسبت به مسائل جاري تعاوني اظهار دارند.

 

ماده50-  در صورتيكه هر يك از بازرسان تشخيص دهد كه هيئت مديره و يا مدير عامل در انجام وظايف محوله مرتكب تخلفي شده و به تذكرات ترتيب اثر نمي دهند , مكلف است از هيئت مديره تقاضاي برگزاري مجمع عمومي فوق العاده براي رسيدگي به گزارش خود را بنمايد.

 

ماده51-  بازرسين نسبت به تخلفاتي كه در انجام وظايف خود مرتكب مي شوند طبق قواعد عمومي مربوط به مسئوليت مدني مسئول است.

 

فصل چهارم : مقررات مالي

ماده52-  ابتداي سال مالي تعاوني اول فروردين ماه و انتهاي آن آخر اسفند ماه همان سال خواهد بود باستثناي سال اول تأسيس كه از تاريخ تشكيل تا پايان اسفند ماه است.

 

ماده53-  هيئت مديره موظف است نسخه اي از گزارشها , صورتهاي مالي تا پايان دوره از قبيل ترازنامه و حسابهاي عملكرد و سود و زيان , پيشنهاد نحوه تقسيم سود خالص و بودجه پيشنهادي سال بعد را پس از آماده شدن حداكثر تا 30 روز قبل از تاريخ تشكيل جلسه مجمع عمومي عادي سالانه براي رسيدگي به بازرسان تسليم نموده و علاوه بر آن هر سه ماه يكبار تراز آزمايشي حسابهاي تعاوني را همراه با تجزيه و تحليل فعاليت سه ماهه تعاوني تهيه و در اختيار بازرسان قرار دهد و نسخه اي از آنها را نيز به وزارت تعاون ارسال دارد.

 

ماده54-  هر يك از اعضاء در صورت مشاهده نقص يا تخلف در اداره امور تعاوني مي تواند گزارش و يا شكايت خود را به بازرسان اعلام نمايد و در صروت عدم اخذ نتيجه و باقي بودن بر شكايت با وزارت تعاون مكاتبه كند. هيئت مديره مكلف به اجراي نظر وزارت تعاون مزبور كه به طور كتبي و رسمي ابلاغ مي شود خواهد بود.

مديران تعاوني موظفند با كارشناسان , حسابرس يا حسابرسان منتخب وزارت تعاون همكاري بنمايند و كليه اسناد و مدارك مورد نياز را در اختيارشان قرار دهند.

ماده55-  در تهيه و تنظيم اسناد حسابداري و دفاتر قانوني و صورتهاي مالي , رعايت اصول و موازين , روشهاي متداول و قابل قبول و قوانين و مقررات جاري الزامي است.

 

ماده56-  هدايا و كمكهاي بلاعوض در صورتيكه از طرف اعطاء كننده براي مصرف خاصي تعيين نشده باشد اگر نقدي باشد بحساب درآمد و اگر غير نقدي باشد تقويم و به حساب درآمد منظور خواهد شد.

 

ماده57-  افتتاح هر نوع حساب نزد بانكها , صندوق تعاون و ساير مؤسسات اعتباري , پس از تصويب هيئت مديره با امضاهاي مجاز معرفي شده از طرف هيئت مديره امكانپذير خواهد بود.

 

ماده58-  سود خالص تعاوني در هر سال مالي به ترتيب زير تقسيم مي شود :

1.      حداقل پنج در صد با تصويب مجمع عمومي عادي , بعنوان ذخيره قانوني منظور مي شود.

2.      اين تعاونيها از پرداخت 4 درصد سود ميزان حق تعاون معاف هستند.

3.      درصدي از سود جهت پاداش به اعضاء , كاركنان , مديران و بازرسان به پيشنهاد هيئت مديره و تصويب مجمع عمومي عادي تخصيص داده مي شود.

4.      ذخيره احتياطي حداكثر به ميزان 5% به پيشنهاد هيئت مديره و تصويب مجمع عمومي خواهد بود و موارد مصرف آن به تصويب مجمع عمومي مي رسد.

5.      پس از وضع وجوه فوق باقيمانده سود خالص به نسبت ميزان سهام تقسيم مي گردد.

 

تبصره1-  ذخيره قانوني تا زماني كه مبلغ كل ذخيره حاصل از درآمدهاي مذكور به ميزان يك چهارم معدل سرمايه سه سال اخير تعاوني نرسيده باشد الزامي است.

تبصره2-  هرگونه برداشت از ذخيره قانوني منوط به اخذ مجوز از وزارت تعاون خواهد بود.

 

فصل پنجم : مقررات مختلف

ماده59-  انحلال , ادغام يا تغيير موادي از اساسنامه تعاوني كه مغاير شروط و قراردادهاي منعقده با منابع تأمين كننده اعتبار و كمك مالي و امكانات مختلف و سرمايه گذاري و مشاركت باشد موكول به موافقت مراجع مذكور خواهد بود.

ماده60-  در صورتيكه مجمع عمومي فوق العاده تغيير بعضي از مواد اساسنامه را تصويب كند , تغييرات صرفاً در صورت تصويب وزارت تعاون نافذ و معتبر خواهد بود.

 

ماده61-كليه اموالي كه از منابع عمومي دولتي و بانكها در اختيار تعاوني قرار گرفته با انحلال آن بايد مسترد شود.

 

ماده62-  ادغام تعاوني يا انحلال آن تابع ضوابط مقرر در قانون بخش تعاوني و آئين نامه هاي اجرايي مربوط مي‌باشد.

ماده63-  درصورت بروز اختلاف بين تعاوني و اعضاي آن و يا بين تعاوني و ساير شركتهاي تعاوني با موضوع فعاليت مشابه , موضوع اختلاف براي داوري بصورت كد خدامنشي به اتحاديه مربوط ارجاع خواهد شد و چنانچه بين تعاوني و اتحاديه ذيربط آن , اختلافي بروز نمايد , موضوع اختلاف به اتاق تعاون مربوط جهت داوري ( بصورت كد خدامنشي) خواهد بود.

اين اساسنامه در 63 ماده و . . . . . . . . . تبصره و مجمع عمومي . . . . . . . . . . مورخ . . . . . . . . . . به تصويب رسيد و آنچه در آن پيش بيني نشده تابع قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي , قانون شركتهاي تعاوني ( در موارديكه به قوت خود باقي است ) , آئين نامه ها , دستورالعملهاي قانوني و قراردادهاي منعقده بين شركت و اعضاء و يا مؤسسات طرف قرارداد مي باشد.

 

 

 

چهارشنبه بیستم آبان ۱۳۸۸ ساعت 8:41| نویسنده :  محمود وزير  | 
مطالب پیشین
 1. اساسنامه كانون شرکتهای سرمایه گذاری استانها - 3
 2. اساسنامه كانون شرکتهای سرمایه گذاری استانها - 2
 3. اساسنامه کانون شرکتهای سرمایه گذاری استانها - 1
 4. گزارش برگزاري همايش گلستان - 2
 5. گزارش برگزاري همايش خراسان رضوي - 1
 6. اساسنامه تيپ شركتهاي تعاوني عدالت شهرستاني :
 7. تصويب نامه شوراي عالي :
 8. تصويب فهرست روش و ميزان سهام :
 9. شيوه هاي قيمت گذاري سهام شركتها :
 10. اساسنامه شركت كارگزاري سهام عدالت :
 11. آئين نامه تشكيل كارگزاري سهام عدالت :
 12. مصوبات هيأت وزيران :آئين نامه اجرايي افزايش ثروت خانوارهاي ايراني
 13. واگذاري و تخصيص سهام عدالت
 14. ايجاد سبد سهام شركتها:
 15. تشكيل و ثبت شركت كارگزاري سهام عدالت :
درباره وبلاگ
طراح قالب
مرجع وبمسترهای فارسی زبان
آمار وبلاگ
کاربران آنلاین: نفر
بازديدها : بار

جهت کپی URL فید RSS این وبلاگ کلیک کنید
RSS چیست ؟

Powered by BLOGFA.COM